Kontakt

Anschrift

Hoff­nungs­ta­ler Stif­tung Lobe­tal
Laza­rus Haus Ber­lin
Ber­nau­er Str. 117
13355 Ber­lin

Tel.: (030) 46705 – 260
E‑Mail: p.reusch@lobetal.de

Der Weg zu uns

  • S‑Bahn: S 1, S 2, S 25 bis S Nord­bahn­hof (Aus­gang Gar­ten­stra­ße)
  • U‑Bahn: U 6 bis Natur­kun­de­mu­se­um, U 8 bis Ber­nau­er Str.
  • Tram: Linie 8, 10 und 12 bis S Nord­bahn­hof
  • Bus 247 bis S Nordbahnhof/Gartenstr.

In Goog­le Maps öff­nen


Ansprechpartner

Ein­rich­tungs­lei­tung
Peter Reusch
Tel.: (030) 46705 – 260
Fax: (030) 46705 – 335
E‑Mail: p.reusch@lobetal.de


Pfle­ge­dienst­lei­tung
Vio­la Harms
Tel.: (030) 46705 – 223
Fax: (030) 46705 – 335
E‑Mail: v.harms@lobetal.de


Stell­ver­tre­ten­de
Pfle­ge­dienst­lei­tung
Fan­ny Fried­rich
Tel.: (030) 46705 – 261
Fax: (030) 46705 – 335
E‑Mail: f.friedrich@lobetal.de


Sophie Brand
Tel.: (030) 46705 – 226
Fax: (030) 46705 – 335
E‑Mail: s.brand@lobetal.de


Bele­gungs­ma­nage­ment
San­ti­na Trenk­ler
Tel.: (030) 46705 – 263
Fax: (030) 46705 – 473
E‑Mail: s.trenkler@lobetal.de


Seel­sor­ge
Mat­thi­as Albrecht
Tel.: (030) 46705 – 274
Fax: (030) 46705 – 275
E‑Mail: m.albrecht@lobetal.de